Đã là người ai chẳng muốn được mọi người chú ý và quý mến. Tuy nhiên, vì chúng ta mỗi người mỗi tính và cách hành xử khác nhau nên mới có người được yêu quý, có người lại bị ghét bỏ.