Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự thật là máy móc không thể thay thế hoàn toàn cho con người.