Trong năm qua, EDM tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.